برای اطلاع از زمان برگزاری دوره هاصفحه اینستاگرام موسسه فرهنگ سازان معاصر را دنبال کنید👈

نشانی اینستاگرام

وبلاگ

برای مشاهده آموزش های آنلاین رشته گرافیک رایانه ای کلیک کنید
گرافیک سیاه و سفید
گرافیک سیاه و سفید
طراحی گرافیک رنگی
کاربر رایانه
کاربر رایانه
تایپ رایانه ای
گرافیک رایانه ای

آموزش طراحی گرافیک سیاه و سفید

بخش اول: مبانی هنرهای تجسمی

تعریف گرافیک ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید

ابزارهای طراحی گرافیک ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید

تاریخچه گرافیک ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید

مبانی هنرهای تجسمی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه هایی از طراحی گرافیک ویدئودر صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
بخش دوم: ابزار و تجهیزات

مداد ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

مقوا و کاغذ ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

اتود ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

قلم مو و خط کش تی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

خط کش ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

گونیا ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

پرگار ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

خط کش تی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

تیغ و کارتر ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

راپید و قلم آهنی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

نقاله و شابلون ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

پیستوله و خط کش ماری ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

میزکار و میزنور ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم
بخش سوم: عناصر بصری

عناصر بصری ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

کادر و کادر بندی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

تفاوت نگاه کردن و دیدن ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم
بخش چهارم: عنصر بصری نقطه

مفهوم نقطه ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

مثال هایی از عنصر بصری نقطه ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

تاثیر نقاط بر یکدیگر ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

کاربرد نقاط ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم
بخش پنجم: عنصر بصری خط

معرفی خط ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

خط با حالت اکسپرسیو ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

خط با حالت کنتراکتیویسم ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

انواع خطوط ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

کاربرد خطوط ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم
بخش ششم: عنصر بصری سطح

مفهوم سطح ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

سطح دایره ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

سطح مثلث ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

سطح مربع ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم
بخش هفتم: عنصر بصری حجم

مفهوم حجم ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

ایجاد حجم مجازی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

حجم مخروط ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

حجم مکعب ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

حجم کره ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

حجم نمایی در عکاسی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

حجم در مجسمه سازی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

نور و حجم ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم
بخش هشتم: عنصر بصری شکل

مفهوم شکل ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

انواع شکل ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم

تغیر و ابداع شکل ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
لینک فیلم
بخش نهم: ترکیب و بافت

مفهوم ترکیب ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

زمینه، کادر و ترکیب ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

انواع ترکیب ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

مفهوم بافت ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

ایجاد بافت ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

انواع بافت ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم
فصل دهم: تناسب، تعادل، تباین، حرکت و ریتم

تناسب ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

تناسب طلایی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

تعادل ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

تعادل بصری ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

تعادل متقارن ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

تعادل نامتقارن ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

توازن ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

حرکت ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

ریتم ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

کنتراست ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم
فصل یازدهم: فضا در هنر تجسمی

مفهوم فضای تجسمی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

فضای سه بعدنما ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

فضای دوبعد نما ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

فضای همزمان یا تلفیقی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم

فضای وهمی ویدئو

در صورت عدم مشاهده فیلم روی لینک زیر کلیک کنید
مشاهده فیلم
نکات تکمیلی

شامل کتاب ها، جزوه ها، نمونه سوالات تستی و عملی و آزمون های آنلاین

جزوه و کتاب های آموزش طراحی گرافیک سیاه و سفید فایل های ضمیمه

نمونه سوالات تستی آموزش طراحی گرافیک سیاه و سفید فایل های ضمیمه

نمونه سوالات عملی آموزش طراحی گرافیک سیاه و سفید فایل های ضمیمه

آزمون های طراحی گرافیک سیاه و سفید آزمون

آموزش طراحی گرافیک رنگی

بخش اول: رنگ

مفهوم رنگ ویدئو

فیزیک نور ویدئو

ترکیب افزایشی ویدئو

ترکیب کاهشی ویدئو

بخش دوم: شاخصه های رنگ

شاخصه های رنگ ویدئو

ته رنگ یا فام ویدئو

درخشندگی ویدئو

شدت یا خلوص رنگ ویدئو

نمود و اثرات متقابل رنگ ها

اثرات ذهنی رنگ ویدئو

بخش سوم: دسته بندی رنگ ها

دسته بندی رنگ ها ویدئو

رنگ های درجه دوم ویدئو

رنگ های درجه سوم ویدئو

رنگ های مکمل ویدئو

بخش چهارم: کنتراست

مفهوم کنتراست ویدئو

کنتراست ته رنگ ویدئو

کنتراست تیرگی روشنی ویدئو

کنتراست سرد و گرم ویدئو

کنتراست رنگ های مکمل ویدئو

کنتراست همزمان

کنتراست کیفیت

کنتراست کمیت ویدئو

تصویر جانشین ویدئو

بخش پنجم: هماهنگی و هارمونی رنگ ها

هماهنگی هارمونی و رنگ ها ویدئو

شکل و رنگ ویدئو

خصوصیات رنگ زرد ویدئو

خصوصیات رنگ قرمز ویدئو

خصوصیات رنگ آبی ویدئو

خصوصیات رنگ سبز ویدئو

خصوصیات رنگ نارنجی ویدئو

رنگ بنفش ویدئو

نکات تکمیلی

شامل کتاب ها، جزوه ها، نمونه سوالات تستی و عملی و آزمون های آنلاین

جزوه و کتاب های آموزش طراحی گرافیک رنگی فایل های ضمیمه

نمونه سوالات تستی آموزش طراحی گرافیک رنگی فایل های ضمیمه

نمونه سوالات عملی آموزش طراحی گرافیک رنگی فایل های ضمیمه

آزمون های طراحی گرافیک رنگی آزمون

آموزش کاربر رایانه

 • مبانی و مفاهیم پایه کامپیوتر

فصل اول: شناخت مفاهیم اولیه کامپیوتر

آشنایی با کامپیوتر و انواع آن ، علوم و اصطلاحات کامپیوتر و تعریف شبکه های کامپیوتری

آشنایی با کامپیوتر ویدئو

تعریف و شناخت اولیه کامپیوتر

 • رایانه دستگاهی است که داده هایی را دریافت می کند آن را پردازش کرده و نتایج آن را به عنوان اطلاعات ارائه می دهد
 • داده به هر نوع اطلاعات خامی که به کامپیوتر داده می شود مانند متون، تصاویر و ... گفته می شود
 • پردازش هر گونه عملیاتی که بر روی داده انجام می شود را پردازش می گویند
 • نتایج عملیات بر روی داده را اطلاعات می گویند
 • داده به عنوان ورودی و اطلاعات به عنوان خروجی می باشد
 • چیزی که به کامپیوتر وارد می شود به عنوان ورودی است و حاصل پردازش که به ما ارائه می شود خروجی می باشد

مزایای رایانه نسبت به انسان

 • سرعت
 • دقت اطمینان
 • حافظه بالا

مزایای انسان نسبت به کامپیوتر

 • خلاقیت
 • توانایی تفکر
 • احساسات

برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

علوم کامپیوتر ویدئو

معرفی سخت افزار، نرم افزار و میان افزار

سخت افزار: به اجزای فیزیکی کامپیوتر و قابل لمس هستند را سخت افزار می گویند مانند صفحه کلید

نرم افزار: نرم افزار پل ارتباطی بین کامپیوتر و کاربر( هر شخصی که با کامیپوتر کار می کند کاربرد می گویند) است، و مجموعه از دستوارت و برنامه هایی است که به زبان سیستم نوشته می شود و رابط بین انسان و رایانه است مانند سیستم عامل

میان افزار: بین سخت افزار و نرم افزار را میان افزار می گویند مانند حافظه

برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

انواع کامپیوتر ویدئو

انواع رایانه های از نظر اندازه و قدرت پردازش

 • ابر رایانه : قدرت پردازش بسیار بالا- گران قیمت – کاربرد درکارهای نظامی و فضایی
 • رایانه های بزرگ : قدرت پردازش بالا- حجم اطلاعات بالا- کاربرد در شرکت های نسبتا بزرگ به عنوان سرورهای قدرتمند
 • رایانه های کوچک : کابرد برای کارهای گروهی و اداری- سرعت و قدرت پردازش نسبتا بالا
 • ریز رایانه ها یا رایانه های شخصی : کاربرد برای کارهای شخصی و خانگی و ادارات کوچک
  • رومیزی : رایانه های ثابت
  • —کیفی رایانه های قابل حمل
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

نرم افزار ویدئو

معرفی انواع نرم افزار

نرم افزار های سیستمی : نرم افزارهایی که عملیات ویژه ایی بر روی سیستم انجام می دهند که اکثرا از دید کاربران پنهان می باشد
 • سیستم عامل : نرم افزارهای با قدرت بالا که واسط بین سخت افزار و کاربر است و این برنامه برای مدیریت نرم افزارها، برنامه ها ، منابع و فرایند ها مورد استفاده می گیرد
  • تک کاربره و تک وظیفه : نوعی از سیستم عامل که در هر لحظه یک کاربر با آن کار می کند و در هر لحظه قابلیت پردازش یک کار را دارد
  • تک کاربره چند وظیفه: نوعی از سیستم عامل که در هر لحظه یک کاربر با آن کار می کند و در هر لحظه قابلیت پردازش چند کار را دارد
  • چند کاربره چند وظیفه ایی : نوعی از سیستم عامل که در هر لحظه چند کاربر با آن کار می کند و در هر لحظه قابلیت پردازش چندین کار همزمان  را دارد
  • سیستم عامل متنی : دستوارت را با ورود متن و نوشتن دستورات به کامییوتر اعلام می کند  مانند داس
  • سیستم عامل گرافیکی با GUI : این نوع سیستم عامل با واسط کرافیگی کاربر عمل می کند و عملکرد بر اساس ماوس و گرافیک است
 • مترجم ها و کامپایلرها  :  واسط هایی با زبان های خاص سیستمی برای تبدیل دستورا ت به زبان ماشین ( زبان صفر و یک )
 • نرم افزار های کمکی : نرم افزارهایی که برای بهینه سازی دیگر نرم افزارها استفاده می شود مانند Disk Cleanup
 • نرم افزار کاربردی :نرم افزارهایی که هر کدام کاربرد خاصی دارند و برای انجام کارهای خاصی طراحی شده اند مانند فتوشاپ
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

اصطلاحات کامپیوتر ویدئو

اصطلاحات رایج و عمومی کامپیوتر

 • کاربر: هر شخصی که با کامپیوتر کار کند کاربر است
 • دستگاه های ورودی: هر دستگاهی که دستورات را به کامیپوتر وارد می کند
 • دستگاه های خروجی: هر دستگاهی که اطلاعات را به کاربر ارئه می کند
 • زبان ماشین : زبان صفر و یک که کامیپوتر فقط اعداد صفر و یک را درک می کند
 • دستگاه های ورودی و دستگاه های خروجی
 • هنگ کردن یا گیر کردن
 • بوت Boot یا راه‌اندازی
 • سیستم
 • تعریف دانش Knowledge
  • دانش ضمنی
  • صریح
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

شبکه های کامپیوتری ویدئو

تعریف شبکه های کامپیوتری و انواع آن

 • محلی –LAN : شبکه های کوچک در حد یک اداره و یک ساختمان کوچک و نهایت چند طبقه
 • شهری – MAN : شبکه های بزرگتر در حد چندین ساختمان و در حد یک شهر کوچک مثل دانشگاه آزاد
 • جهانی – WAN : شبکه سراسری جهانی مانند اینترنت
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید
فصل دوم: ساختار رایانه شخصی

از مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه معرفی ساختار رایانه های شخصی و اجزای کامپیوتر

آشنایی با ساختار اولیه کامپیوتر ویدئو

ساختار کامپیوتر های شخصی

 • کیس
  • برد اصلی
   • ریز پردازنده یا CPU
   • حافظه اصلی
    • RAM
    • ROM
  • حافظه جانبی
   • دیسک سخت
   • دیسک فشرده
   • دیسک ویدیویی دیجیتال
   • فلش مموری
   • نوار مغناطیسی
   • دیسک های فشرده
 • صفحه کلید
 • ماوس
 • نمایشگر

برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

برداصلی ویدئو

بر اصلی یا مادربرد و اجزای آن

 • تمام قطعات مهم و اساسی کامپیوتر بر روی مادر برد قرار دارد و مادربرد رابط بین کلیه قطعات کامپیوتر ا ورودی، خروجی، حافظه ، پردازنده و غیره است
 • بر روی برد اصلی پورت های خروجی و ورودی که از در قسمت پشت کیس دیده می شود و دستگاه های خروجی و ورودی به آن ها وصل می شود
 • اسلات ها : که حافظه اصلی و بعضی از کارت هایی که قابلیت سیستم را بالا می برند بر روی این اسلات ها قرار می گیرند
 • باطری پشتیبان: که ساعت و تاریخ سیستم را حفظ می کنند
 • پردازنده : پردازنده مرکز بر روی برد اصلی قرار می گیرد
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

واحدهای حافظه ویدئو

واحدهای اندازه گیری حافظه های دیجیتال

 • بیت (Bit): کوچکترین واحد حافظه که شامل یک یا صفر می باشد
 • بایت (byte): یک بایت معادل 8 بیت است و کوچکترین واحد قابل آدرسی دهی در کامپیوتر را بایت می گویند
 • کلمه (word): بین 1 تا 8 بایت را کلمه می گویند و واحدی که درهر لحظه کامپیوتر می تواند پردازش کند را با کلمه مشخص می شود مثلا کامپیوتر 16 بیتی یا 32 بیتی که در 16 بیتی کلمه 2 بایت است و 32 بیتی کلمه 4 بایتی است
 • کیلو بایت(KB)معادل 1024 بیت است  یا 2 به توان 10 بایت
 • مگا بایت (MB)معادل 1024 کیلو بایت است 2 به توان 20 بایت
 • گیگا بایت معادل 1024 مگا بایت است 2 به توان 30 بایت
 • ترابایت (TB)معادل 1024 گیگا بایت است 2 به توان 40 بایت
 • پتابایت (PB)معادل 1024 ترا بایت است 2 به توان 50 بایت
 • اگزا بایت(EB)معادل 1024 ترابایت است 2 به توان 60 بایت
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

انواع دسترسی به حافظه ویدئو

روش های دستیبابی به حافظه

 • دسترسی ترتیبی : اطلاعات با همان ترتیبی که نوشته می شوند خوانده می شوند مانند نوار کاست
 • دسترسی تصادفی : دسترسی به اطلاعات به صورت تصادفی و به هر ترتیبی که کاربر نیاز داشته باشد دسترسی انجام می شود – دسترسی بر اساس آدرس دهی در حافظه انجام می شود
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

حافظه اصلی ویدئو

حافظه اصلی و انواع آن

حافظه اصلی دو قسمت RAM و ROM است
 • RAM  : به صورت یک کارت داخل اسلات روی برد قرار دارد – حافظه خواندنی و نوشتنی – حافظه موقت که با قطع برق پاک می شود – حافظه با سرعت دسترسی بالا- برنامه ها برای اجرا شدن در این حافظه قرار می گیرند – ظرفیت حافظه کم و در حد چند گیگ – برای ذخیره موقت داده و اطلاعات استفاده می شود – دسترسی تصادفی
 • ROM : به صورت یک آی سی کوچک روی مادربرد قرار دارد – حافظه فقط خواندنی – ظرفیت حافظه بسیار کم – دسترسی ترتیبی
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

واحد پردازنده مرکزی ویدئو

پردازنده مرکزی کامپیتر

واحد پردازش مرکزی یا مغز رایانه – سرعت کامپیوتر – پردازنده های چند هسته ایی که سرعت بالاتری دارند و همزمان چند هسته برای پردازش استفاده می شود – کلیه عملیات پردازش در این بخش انجام می شود

 • بخش های پردازنده :
  • واحد محاسبه و منطق: کلیه عملیات پردازشی و محاسباتی در این قسمت انجام می شود
  • واحد کنترل: واحدی که کنترل کلیه قسمت های کامپیوتر و اجزا و ارتباط بین آن ها را به عهده دارد
  • رجیستر : حافظه های کوچکی که برای نگهداری موقت داده ها  ونتایج پردازش استفاده می شود و در صورت نیاز به حافظه اصلی منتقل می شود
  • حافظه نهان: حافظه بسیار سریع بین RAM و CPU برای افزایش سرعت کامپیوتر استفاده می شود و اطلاعات تکراری را در خودش نگه می دارد که در صورت نیاز سریع به پردازنده منتقل کند و به این شکل سرعت کامپیوتر را افزایش دهد

برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

بلوک دیاگرام کامپیوتر ویدئو

بلوک دیارگرام کامپیوترهای شخصی و توضیحات هرکدام

برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید
فصل سوم: حافظه های جانبی

از مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه معرفی انواع حافظه های جانبی

هارد دیسک ویدئو

معرفی اولین حافظه جانبی دیسک سخت

حافظه داخلی کامپیوتر برای ذخیره اطلاعات کامیپوتر – حجم بالا – سرعت پایین – دائمی تعاریف هارد دیسک:
 • شیار :  به دایره های هم مرکز در تقسیم بندی هارد دیسک شیار می گویند
 • قطاع: یک شیار به قسمت هایی تقسیم می شود که بر اساس قطرهای دایره است و به هر قطعه یک قطاع می گویم
 • سیلندر: دایره هایی که در سطح های مختلف هم شعال هستند را سیلند می گویند
 • کلاستر : به چند قطاع کنار هم را کلاستر می گویند
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

حافظه های جانبی ویدئو

انواع دیگر از حافظه های جانبی

 • دیسک فشرده
 • دیسک ویدیویی دیجیتال
 • فلش مموری
 • هارد اکسترنال
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید
فصل چهارم: دستگاه های ورودی و خروجی

از مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه معرفی دستگاه های ورودی و خروجی و انواع آن

دستگاه های ورودی ویدئو

معرفی دستگاه های ورودی کامپیوتر

 • صفحه کلید
 • ماوس
 • اسکنر
 • قلم نوری
 • صفحه لمسی
 • دوربین دیجیتال
 • دوربین وب کم
 • میکروفون
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

دستگاه های خروجی ویدئو

معرفی دستگاه هیا خروجی کامپیوتر

 • مانیتور
  • CRT
  • LCD
  • LED
 • چاپگر
  • چاپگر ضربه ایی
  • چاپگر غیر ضربه ایی
  • لیزری
 • پلاتر
 • اسپیکر یا بلندگو
برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

ماوس ویدئو

معرفی ماوس و اصطلاخات مربوط به ماوس

برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید

صفحه کلید ویدئو

صفحه کلید و معرفی کلیده های صفحه کلید

برای خواندن مطالب به صورت کامل تر کلیک کنید
 • ویندوز مقدماتی

توانایی شناخت محیط ویندوز

فصل اول معرفی ویندوز و شناسایی اجزای آن

آشنایی با Desktop و اجزای ویندوز ویدئو

تنظمیات آیکون های میزکار ویدئو

گجت های ویدئو

خاموش کردن کامپیوتر ویدئو

توانایی کار با پنجره های ویندوز

فصل دوم آشنایی با پنجره های ویندوز و اجزای آن

اجزای پنجره های ویندوز ویدئو

جابه جایی پنجره و تغییر اندازه پنجره های ویندوز ویدئو

نوار وضعیت ویدئو

نور آدرس ویدئو

مرتب سازی پنجره ها ویدئو

توانایی تنظیم خصوصیات صفحه نمایش و میز کار

فصل دوم تنظمیات و تغییرات میزکار و پس زمینه میز کار

تغییر پس زمینه میزکار ویدئو

تغییر شکل آیکن های میزکار در ویندوز ویدئو

تغییر محافظ صفحه نمایش ویدئو

تغییر رنگ پنجره های ویندوز ویدئو

تغییر شکل ماوس در ویندوز ویدئو

تنظیمات صداهای ویندوز ویدئو

تغییر رزولیشن میز کار ویدئو

توانایی تنظیم خصوصیات نوار وظیفه

فصل سوم سفارشی سازی نوار وظیفه

تنظیمات نوار وظیفه ویدئو

تنظمیات منوی Start ویدئو

سنجاق کردن برنامه ها به منوی Start ویدئو

تنظمیات کلید پاور ویدئو

توانایی مدیریت درایو، فایل و پوشه ها

فصل چهارم با پارتیشن ها، پوشه ها و فایل ها و نحوه نمایش آیکون ها

اشنایی با پارتیشن ها و درایوها ویدئو

آشنایی با پوشه ویدئو

ایجاد یک پوشه جدید ویدئو

ایجاد یک فایل جدید ویدئو

تغییر نام فایل و پوشه ویدئو

نحوه نمایش فایل ها و پوشه ویدئو

نمایش فایل ها و پوشه ها با جزئیات ویدئو

مرتب سازی فایل ها و پوشه ها ویدئو

گروه بندی فایل ها و پوشه ها ویدئو

توانایی شناسایی و تنظیم خصوصیات فایل ها و پوشه ها

فصل ششم خصوصیات فایل ها و پوشه ها و جستجوی فایل و پوشه ها

خصوصیات درایوها ویدئو

خصوصیات پوشه ها ویدئو

خصوصیات فایل ها

خصوصیت فقط خواندنی فایل ها ویدئو

خصوصیت مخفی فایل ها و پوشه ها ویدئو

آشکار و پنهان کردن پسوند فایل ها ویدئو

جستوجوی فایل ها ویدئو

توانایی کار با Control Panel

فصل هفتم تنظیمات Contol Panel و گزینه های آن

آشنایی با شناخت Control Panel ویدئو

تنظیم تاریخ و ساعت سیستم ویدئو

تنظمیات ماوس ویدئو

تنظمیات صفحه کلید ویدئو

تنظیم دستگاه های صداهای ویندوز ویدئو

تنظیمات فونت های ویندوز ویدئو

تنظمیات Folder Option ویدئو

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم

تنظیمات منبع تغذیه ویدئو

تنظیمات زبان صفحه کلید در ویندوز ویدئو

حذف برنامه های نصب شده بر روی سیستم ویدئو

فعال و غیر فعال کردن به روزرسانی ویندوز ویدئو

فعال و غیر فعال کردن دیواره آتش ویندوز ویدئو

نصب چاپگر ویدئو

زمانبندی اجرای یک برنامه در ویندوز ویدئو

توانایی تنظیم کاربران

فصل هشتم ایجاد یک کاربر جدید و تنظمیات کاربران

تنظیمات کاربر فعلی ویدئو

تنظمیت کاربران سیستم ویدئو

توانایی مدیریت حافظه های جانبی و دیسک ها

فصل نهم مدیریت حافظه های جانبی و فلش مموری

فرمت بندی دیسک و فلش مموری ویدئو

کپی و انتقال فایل ها و پوشه ها به حافظه های قابل حمل ویدئو

پاکسازی دیسک سخت و درایوها از فایل های غیر ضروری ویدئو

یکپارچه سازی فضای دیسک سخت و درایوها ویدئو

توانایی تهیه نسخه پشتیبان و توانایی مدیریت برنامه های اجرا شده

فصل دهم ایجاد نسخه پشتیبان و بازیابی آن

ایجاد نسخه پشتیبان از فایل ها و پوشه ها ویدئو

بازیابی نسخه پشتیبان ویدئو

مشاهده برنامه ها و سرویس های در حال اجرا ویدئو

مدیریت سخت افزارهای نصب شده بر روی کامپیوتر ویدئو

توانایی کار با برنامه های فرعی ویندوز

فصل یازدهم اجرای آن برنامه های جانبی ویندوز و محیط آن

اصول اجرای یک برنامه ویدئو

اصول کار با ماشین حساب ویدئو

اصول کار با نرم افزار Note Pad ویدئو

اصول کار با نرم افزار Paint ویدئو

اصول کار با نرم افزار Word Pad ویدئو

اصول کار با نرم افزار Media Player ویدئو

اصول کار با Snipping Tool ویدئو

اصول کار با Command Prompet ویدئو

 • اطلاعات و ارتباطات (اینترنت)

آشنایی با اینترنت و اصطلاحات آن

فصل اول: شناخت اینترنت و اصطلاحات رایج و پر استفاده در اینترنت

آشنایی با اینترنت ویدئو

جستجو در صفحات وب

فصل دوم جستجو تصاویر ، متن و ... در صفحات وب

جستجوی متون ویدئو

جستجوی تصاویر ویدئو

ارسال و دریافت فایل از طریق اینترنت

فصل سوم دانلود و آپلود کردن فایل در اینترنت

دانلود از اینترنت ویدئو

پست الکترونیکی

فصل چهارم ایجاد یک ایمیل و ارسال و دریافت ایمیل

ساخت ایمیل در گوگل ویدئو

ارسال و دریافت ایمیل ویدئو

تنظمیات مرورگر

فصل پنجم تنظمیات مرورگر و تاریخچه مرورگر

تاریخچه سایت های مرور شده ویدئو

تنظیمات مرورگر ویدئو

نکات تکمیلی

فصل هفتم از آموزش اینترنت نکات تکمیلی و جزوات و نمونه سوالات دوره اینترنت

آموزش تایپ رایانه ای

بخش اول: آشنایی با محیط واژه پرداز Word

معرفی محیط Word ویدئو

نوار ابزار دسترسی سریع ویدئو

اصول تایپ کردن ویدئو

ایجاد یک فایل جدید ویدئو

باز کردن فایل های ذخیره شده ویدئو

ذخیره کردن یک فایل ویدئو

ذخیره مجدد یک فایل ویدئو

تنظیم ذخیره خودکار یک فایل ویدئو

نماهای محیط Word ویدئو

بزرگنمایی در محیط Word ویدئو

دستور Undo ویدئو

تنظیم واحد اندازه گیری در Word ویدئو

تنظیم اعداد فارسی و انگلیسی در محیط Word ویدئو

بخش دوم: توانایی ایجاد متون ساده

انتخاب متن ویدئو

کپی متن ویدئو

انتقال متن ویدئو

جتسجوی متن ویدئو

جایگذاری متن ویدئو

دستور goto ویدئو

بخش سوم: توانایی ایجاد متون پیشرفته تر

نوشتن توان در متن ویدئو

اضافه کردن سمبل به متن ویدئو

نوشتن فرمول در متن ویدئو

خصوصیت Change Case ویدئو

ایجاد لینک در متن ویدئو

ایجاد متن علامتگذاری و شماره گذاری شده ویدئو

ایجاد متون سطح بندی شده ویدئو

ایجاد متن با قابلیت Tab ویدئو

ایجاد متن های ستونی ویدئو

بخش چهارم: قالب بندی و سبک ها در Word

قالب بندی متن ویدئو

ترازبندی متن ویدئو

قالب بندی پارگراف ویدئو

مفهوم سبک ها ویدئو

ایجاد سبک جدید ویدئو

ویرایش سبک های قبلی ویدئو

فهرست بندی خودکار ویدئو

بخش پنجم: قالب بندی صفحات

ایجاد Water Mark ویدئو

ایجاد پس زمینه در صفحات ویدئو

قرار دادن کادر اطراف صفحات ویدئو

ایجاد کادر پارگراف ویدئو

تعیین اندازه کاغذ ویدئو

تنظیم جهت کاغد ویدئو

تنظیم حاشیه های کاغذ ویدئو

اضافه کردن شماره صفحه به صفحات ویدئو

قالب بندی شماره صفحات ویدئو

بخش ششم: مفهوم بخش و ایجاد سر صفحه و پاصفحه

مفهوم بخش بندی ویدئو

ایجاد سر صفحه و پاصفحه ویدئو

تنظیم فاصله های سر صفحه و پاصفحه ویدئو

اضافه کردن تاریخ و زمان در سرصفحه و پاصفحه ویدئو

اضافه کردن شماره صفحه در سرصفحه و پاصفحه ویدئو

ایجاد سرصفحه و پاصفحه متفاوت ویدئو

ایجاد سرصفحه و پاصفحه برای بخش ها ویدئو

بخش هفتم: ایجاد جداول در Word

اضافه کردن جدول به متن ویدئو

ایجاد جدول با روش ترسیم کردن ویدئو

انتخاب جدول ویدئو

جابجا کردن جداول ویدئو

تغییر اندازه جدول ویدئو

ایجاد سرصفحه و پاصفحه متفاوت ویدئو

نوشتن متن درون جدول ویدئو

تنظیم جهت متن در جدول ویدئو

طراحی جدول ویدئو

ادغام و تقسیم سلول های جدول ویدئو

ایجاد Tab در جدول ویدئو

مرتب کردن سطرهای جدول ویدئو

جمع خودکار ستون های جدول ویدئو

تبدیل جدول به متن ویدئو

ترسیم جدول در جدول ویدئو

ترسیم نمودار از داده های جدول ویدئو

بخش هشتم: توانایی ایجاد نمودار در Word

اضافه کردن نمودار به متن ویدئو

قالب بندی نمودار ویدئو

سبک نمودار ویدئو

قالب های آماده نمودار ویدئو

نمودار سه بعدی ویدئو

عناوین محورهای نمودار ویدئو

عنوان نمودار ویدئو

برچسب های داده های نمودار ویدئو

راهنمای نمودار ویدئو

شبکه های Grad نمودار ویدئو

تغییر داده های نمودار ویدئو

بخش نهم: توانایی گذاشتن تصویر و مدیریت آن در Word

اضافه کردن تصویر به متن ویدئو

ایجاد یک تصویر از صفحه مانیتور ویدئو

برش تصویر ویدئو

تعیین اندازه تصویر ویدئو

تغییر اندازه تصویر ویدئو

فشرده سازی تصاویر ویدئو

تنظیم نور تصویر ویدئو

تغییر رنگ تصویر ویدئو

ایجاد فیلتر روی عکس ویدئو

تغییر تصویر ویدئو

برگشت تنظیمات عکس به حالت اولیه ویدئو

ایجاد متن روی تصویر ویدئو

افکت های تصویر ویدئو

تنظیم تصویر در متن نسبت به صفحه ویدئو

ایجاد کادر اطراف تصویر ویدئو

سبک های آماده تصویر ویدئو

بخش دهم: توانایی ترسیم و مدیریت اشکال در Word

اضافه کردن شکل به متن ویدئو

تغییر اندازه شکل ویدئو

چرخش شکل ویدئو

رنگ کردن شکل ویدئو

استفاده از سبک های آماده برای اشکال ویدئو

تنظیم کادر در اطراف شکل ویدئو

تنظیم افکت های شکل ویدئو

تغییر رنگ متن داخل شکل ویدئو

افکت های متن داخل شکل ویدئو

کادر اطراف متن داخل شکل ویدئو

جهت متن داخل شکل ویدئو

ترازبندی متن داخل شکل ویدئو

گروه بندی اشکال ویدئو

تنظیم اشکال نسبت به یکدیگر ویدئو

تراز بندی اشکال نسبت به یکدیگر ویدئو

بخش یازدهم: توانایی ترسیم و مدیریت بلوک دیاگرام در Word

بخش دوازدهم: توانایی ایجاد ادغام پستی و چاپ در Word

بخش سیزدهم: جزوه Word و پاسخ سوالات

جزوه تایپ رایانه ایی فایل های ضمیمه

سوالات 1 الی 7 ویدئو

سوالات 8 الی 10 ویدئو

سوالات 11 الی 16 ویدئو

سوالات 17 الی 21 ویدئو

سوالات 22 الی 27 ویدئو

سوالات 28 الی 30 ویدئو

سوالات 31 ویدئو

سوالات 32 الی 40 ویدئو

سوالات 41 ویدئو

سوالات 42 ویدئو

سوالات 43 الی 46 ویدئو

سوالات 47 ویدئو

سوالات 48 الی 58 ویدئو

سوالات 59 الی 76 ویدئو

سوالات 77 الی 81 ویدئو

سوالات 83 الی 87 ویدئو

سوالات 88 ویدئو

سوالات 89 الی 96 ویدئو

سوالات 97 ویدئو

نکات تکمیلی

شامل جزوات، کتاب ها ، نمونه سوالات و آزمون های دوره آموزش word و تایپ رایانه ایی

جزوه و کتاب های اموزش word و تایپ رایانه ایی فایل های ضمیمه

نمونه سوالات تستی و عملی آموزش word فایل های ضمیمه

آزمون های آموزش تایپ رایانه ایی آزمون

آموزش گرافیک رایانه ای

بخش چهارم: Transform لایه

بخش ششم: ابزار Brush و Gradient

بخش نهم: تصویر و رنگ تصویر در فتوشاپ

تغییر رنگ بخشی از تصویر مانند تغییر رنگ چشم ویدئو

تنظیم رنگ تصویر ویدئو

تنظیم رنگ و کنتراست به صورت خودکار ویدئو

تنظیم نور و کنتراست تصویر ویدئو

رنگی کردن تصویر سیاه و سفید ویدئو

حذف لکه های عکس ویدئو

بخش دهم: Action و Path

ایجاد لوگو با Path ویدئو