ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

سازهای مضرابی(زهی،زخمه ای) ایرانی

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

شور انگیز

سازهای مضرابی(زهی،کوبه ای) ایرانی

سازهای زهی آرشه ای ایرانی

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

قیچک

سازهای کوبه ای ایرانی

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

دایره

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

تمپو

سازهای بادی ایرانی

سازهای زهی زخمه ای کلاسیک

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

چنگ

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

باغلاما

سازهای آرشه ای کلاسیک

سازهای صفحه کلید دار کلاسیک

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

کالیمبا

 

سازهای کوبه ای کلاسیک

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

درام

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

هنگ درام

سازهای مضرابی کلاسیک

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

زایلوفون

ساز شناسی آموزشگاه موسیقی ارغوان

متالوفن