به بهانه زاد روز استاد جعفر قاضی عسگر توسط شاگردان ایشان

دانیال ایمانی پور و شیوا واحدی از مدرسان تنبک در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و آموزشگاه موسیقی ارغوان 

همنوازی به بهانه یلدا 

شیدا واحدی مدرس سنتور و شیوا واحدی مدرس  تنبک در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و آموزشگاه موسیقی ارغوان 

همنوازی سنتورنوازان 

 شیدا واحدی از مدرسان سنتور در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و آموزشگاه موسیقی ارغوان 

همنوازی تنبک، سنتور و کمانچه

 شیدا واحدی از مدرسان سنتور، دانیال ایمانی پور از مدرسان تنبک در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و آموزشگاه موسیقی ارغوان 

ترانه مجنون نبودم گروه پارتاک با حضور

 شیوا واحدی از مدرسان تنبک، ملیکا مشکل گشا از مدرسان دف در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و آموزشگاه موسیقی ارغوان 

ترانه شیرزای شرتی شپلکی گروه پارتاک با حضور

 شیوا واحدی از مدرسان تنبک، ملیکا مشکل گشا از مدرسان دف، زهرا صادقی از مدرسان تئوری موسیقی و موسیقی کودک در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و آموزشگاه موسیقی ارغوان 

همنوازی تنبک

 شیوا واحدی از مدرسان تنبک، دانیال ایمانی پور از مدرسان تنبک در موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و آموزشگاه موسیقی ارغوان