بخش اول :آشنایی با محیط واژه پرداز Word

معرفی محیط Word ویدئو

نوار ابزار دسترسی سریع ویدئو

اصول تایپ کردن ویدئو

ایجاد یک فایل جدید ویدئو

باز کردن فایل های ذخیره شده ویدئو

ذخیره کردن یک فایل ویدئو

ذخیره مجدد یک فایل ویدئو

تنظیم ذخیره خودکار یک فایل ویدئو

نماهای محیط Word ویدئو

بزرگنمایی در محیط Word ویدئو

دستور Undo ویدئو

تنظیم واحد اندازه گیری در Word ویدئو

تنظیم اعداد فارسی و انگلیسی در محیط Word ویدئو

بخش ششم : مفهوم بخش و ایجاد سر صفحه و پاصفحه

مفهوم بخش بندی ویدئو

ایجاد سر صفحه و پاصفحه ویدئو

تنظیم فاصله های سر صفحه و پاصفحه ویدئو

اضافه کردن تاریخ و زمان در سرصفحه و پاصفحه ویدئو

اضافه کردن شماره صفحه در سرصفحه و پاصفحه ویدئو

ایجاد سرصفحه و پاصفحه متفاوت ویدئو

ایجاد سرصفحه و پاصفحه برای بخش ها ویدئو

تنظیم حاشیه های کاغذ ویدئو

اضافه کردن شماره صفحه به صفحات ویدئو

قالب بندی شماره صفحات ویدئو

بخش هفتم:ایجاد جداول در Word

اضافه کردن جدول به متن ویدئو

ایجاد جدول با روش ترسیم کردن ویدئو

انتخاب جدول ویدئو

جابجا کردن جداول ویدئو

تغییر اندازه جدول ویدئو

ایجاد سرصفحه و پاصفحه متفاوت ویدئو

نوشتن متن درون جدول ویدئو

تنظیم جهت متن در جدول ویدئو

طراحی جدول ویدئو

ادغام و تقسیم سلول های جدول ویدئو

ایجاد Tab در جدول ویدئو

مرتب کردن سطرهای جدول ویدئو

جمع خودکار ستون های جدول ویدئو

تبدیل جدول به متن ویدئو

ترسیم جدول در جدول ویدئو

ترسیم نمودار از داده های جدول ویدئو

بخش هشتم: توانایی ایجاد نمودار در Word

اضافه کردن نمودار به متن ویدئو

قالب بندی نمودار ویدئو

سبک نمودار ویدئو

قالب های آماده نمودار ویدئو

نمودار سه بعدی ویدئو

عناوین محورهای نمودار ویدئو

عنوان نمودار ویدئو

برچسب های داده های نمودار ویدئو

راهنمای نمودار ویدئو

شبکه های Grad نمودار ویدئو

تغییر داده های نمودار ویدئو

بخش نهم : توانایی گذاشتن تصویر و مدیریت آن در Word

اضافه کردن تصویر به متن ویدئو

ایجاد یک تصویر از صفحه مانیتور ویدئو

برش تصویر ویدئو

تعیین اندازه تصویر ویدئو

تغییر اندازه تصویر ویدئو

فشرده سازی تصاویر ویدئو

تنظیم نور تصویر ویدئو

تغییر رنگ تصویر ویدئو

ایجاد فیلتر روی عکس ویدئو

تغییر تصویر ویدئو

برگشت تنظیمات عکس به حالت اولیه ویدئو

ایجاد متن روی تصویر ویدئو

افکت های تصویر ویدئو

تنظیم تصویر در متن نسبت به صفحه ویدئو

ایجاد کادر اطراف تصویر ویدئو

سبک های آماده تصویر ویدئو

بخش دهم : توانایی ترسیم و مدیریت اشکال در Word

اضافه کردن شکل به متن ویدئو

تغییر اندازه شکل ویدئو

چرخش شکل ویدئو

رنگ کردن شکل ویدئو

استفاده از سبک های آماده برای اشکال ویدئو

تنظیم کادر در اطراف شکل ویدئو

تنظیم افکت های شکل ویدئو

تغییر رنگ متن داخل شکل ویدئو

افکت های متن داخل شکل ویدئو

کادر اطراف متن داخل شکل ویدئو

جهت متن داخل شکل ویدئو

ترازبندی متن داخل شکل ویدئو

گروه بندی اشکال ویدئو

تنظیم اشکال نسبت به یکدیگر ویدئو

تراز بندی اشکال نسبت به یکدیگر ویدئو

بخش یازدهم : توانایی ترسیم و مدیریت بلوک دیاگرام در Word

بخش دوازدهم : توانایی ایجاد ادغام پستی و چاپ در Word

بخش سیزدهم : جزوه Word و پاسخ سوالات

جزوه تایپ رایانه ایی فایل های ضمیمه

سوالات 1 الی 7 ویدئو

سوالات 8 الی 10 ویدئو

سوالات 11 الی 16 ویدئو

سوالات 17 الی 21 ویدئو

سوالات 22 الی 27 ویدئو

سوالات 28 الی 30 ویدئو

سوالات 31 ویدئو

سوالات 32 الی 40 ویدئو

سوالات 41 ویدئو

سوالات 42 ویدئو

سوالات 43 الی 46 ویدئو

سوالات 47 ویدئو

سوالات 48 الی 58 ویدئو

سوالات 59 الی 76 ویدئو

سوالات 77 الی 81 ویدئو

سوالات 83 الی 87 ویدئو

سوالات 88 ویدئو

سوالات 89 الی 96 ویدئو

سوالات 97 ویدئو

نکات تکمیلی

شامل جزوات، کتاب ها ، نمونه سوالات و آزمون های دوره آموزش word و تایپ رایانه ایی

جزوه و کتاب های اموزش word و تایپ رایانه ایی فایل های ضمیمه

نمونه سوالات تستی و عملی آموزش word فایل های ضمیمه

آزمون های آموزش تایپ رایانه ایی آزمون