خانم طالب

آزمون آنلاین نهایی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ )

آزمون آنلاین آزمایشی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ ) شماره یک

آزمون آنلاین آزمایشی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ ) شماره دو

آزمون آنلاین نهایی تئوری گرافیک رایانه ایی ( فتوشاپ)

آزمون آنلاین آزمایشی تئوری گرافیک رایانه ایی ( فتوشاپ) شماره دو

آزمون آنلاین آزمایشی تئوری گرافیک رایانه ایی ( فتوشاپ) شماره یک

دیپلم کار و دانش

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین نهایی عملی کاربر رایانه

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین آزمایشی عملی کاربر رایانه شماره دو