آزمون آنلاین

آزمون آنلاین آزمایشی عملی ویندوز مقدماتی شماره یک

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین آزمایشی تئوری ویندوز مقدماتی شماره دو

آموزشگاه کامپیوتر نجف آباد

آموزشگاه کامپیوتر

یکی از آموزشگاه های موسسه فرهنگی هنری فرهنگ…

برنامه کلاس

برنامه کلاسی بر اساس روزهای هفته شنبه تنبک…

آزمون آنلاین

آزمون نهایی مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه

نظرسنجی موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

نظرسنجی مدرسین

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین آزمایشی مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه شماره دو

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین آزمایشی مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه شماره یک