موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

تلفن تماس : 42646861

آزمون آنلاین نهایی عملی word و تایپ رایانه ایی

آزمون آنلاین آزمایشی عملی word و تایپ رایانه ایی شماره یک

آزمون آنلاین آزمایشی عملی word و تایپ رایانه ایی شماره دو

آزمون آنلاین نهایی تئوری word و تایپ رایانه ایی

آزمون آنلاین آزمایشی تئوری word و تایپ رایانه ایی شماره دو

آزمون آنلاین آزمایشی تئوری word و تایپ رایانه ایی شماره یک

آزمون آنلاین نهایی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ )

آزمون آنلاین آزمایشی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ ) شماره یک

آزمون آنلاین آزمایشی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ ) شماره دو