دیپلم عکاسی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
3,154,000 تومان

دیپلم عکاسی دیجیتال یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 39.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 7 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,154,000 تومان

دیپلم عکاسی

بدون امتیاز 0 رای
3,485,000 تومان

دیپلم عکاسی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مزکر مهات‌آموزی معادل 43 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,485,000 تومان

دیپلم صفحه آرایی

بدون امتیاز 0 رای
3,421,000 تومان

دیپلم صفحه آرایی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 42/5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 5 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,421,000 تومان

دیپلم تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ایی

بدون امتیاز 0 رای
3,456,000 تومان

دیپلم تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ایی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 43/5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 8 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,456,000 تومان

دیپلم طراحی و توسعه صفحات وب

بدون امتیاز 0 رای
3,621,000 تومان

دیپلم طراحی و توسعه صفحات وب یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 46 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 7 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,621,000 تومان

دیپلم تولید محتوای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
355,500 تومان

دیپلم تولید محتوای الکترونیکی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 45 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 8 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
355,500 تومان

دیپلم تصویربرداری

بدون امتیاز 0 رای
3,427,000 تومان

دیپلم  تصویربرداری یکی از دیپلم‌های کارودانش است که شامل 42.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

0
3,427,000 تومان

دیپلم عکاسی

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان

دیپلم گرافیک کامپیوتری معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم با کسب 5  مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی

0
3,500,000 تومان