دوره‌ های جامع کارودانش دوره‌هایی است که هنرجو باید الزما در کلاس‌ها شرکت نماید و مربی برای آزمون‌ها 4 نمره را به صورت مستمر برای هنرجو وارد می‌کند و هنرجو راحتر می تواند نمره دریافت کند و قبول شود.

از نظر اعتبار مهارت، هیچ تفاوتی با دوره‌های جامع ندارد و فقط بدون برگزاری کلاس هنرجو مهارت را دریافت می‌کند.  برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دیپلم عکاسی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
۳,۱۵۴,۰۰۰ تومان

دیپلم عکاسی دیجیتال یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 39.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 7 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۱۵۴,۰۰۰ تومان

دیپلم تصویربرداری

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۷,۰۰۰ تومان

دیپلم  تصویربرداری یکی از دیپلم‌های کارودانش است که شامل 42.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

0
۳,۴۲۷,۰۰۰ تومان

دیپلم گرافیک کامیپوتری

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم گرافیک کامپیوتری یکی از رشته‌های دیپلم کارودانش است که معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و شامل 5  مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۴۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز جهانی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم نوازندگی ساز جهانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

0
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

0
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم آواز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۵۲,۰۰۰ تومان

دیپلم آواز ایرانی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۴۵۲,۰۰۰ تومان