دوره‌ های جامع کارودانش دوره‌هایی است که هنرجو باید الزما در کلاس‌ها شرکت نماید و مربی برای آزمون‌ها 4 نمره را به صورت مستمر برای هنرجو وارد می‌کند و هنرجو راحتر می تواند نمره دریافت کند و قبول شود.

از نظر اعتبار مهارت، هیچ تفاوتی با دوره‌های جامع ندارد و فقط بدون برگزاری کلاس هنرجو مهارت را دریافت می‌کند.  برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دیپلم عکاسی دیجیتال

دیپلم عکاسی دیجیتال یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 39.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 7 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

6,300,000 تومان

دیپلم تصویربرداری

دیپلم  تصویربرداری یکی از دیپلم‌های کارودانش است که شامل 42.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

6,300,000 تومان

دیپلم گرافیک کامیپوتری

دیپلم گرافیک کامپیوتری یکی از رشته‌های دیپلم کارودانش است که معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و شامل 5  مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

6,300,000 تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز جهانی

دیپلم نوازندگی ساز جهانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

6,300,000 تومان

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

6,300,000 تومان

دیپلم آواز ایرانی

دیپلم آواز ایرانی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

6,300,000 تومان