دوره‌های جامع کارودانش دوره‌هایی است که هنرجو باید الزما در کلاس‌ها شرکت نماید و مربی برای آزمون‌ها 4 نمره را به صورت مستمر برای هنرجو وارد می‌کند و هنرجو راحتر می تواند نمره دریافت کند و قبول شود

دیپلم عکاسی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
3,154,000 تومان

دیپلم عکاسی دیجیتال یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 39.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 7 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,154,000 تومان

دیپلم تصویربرداری

بدون امتیاز 0 رای
3,427,000 تومان

دیپلم  تصویربرداری یکی از دیپلم‌های کارودانش است که شامل 42.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

0
3,427,000 تومان

دیپلم گرافیک کامیپوتری

بدون امتیاز 0 رای
3,421,000 تومان

دیپلم گرافیک کامپیوتری یکی از رشته‌های دیپلم کارودانش است که معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و شامل 5  مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,421,000 تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز جهانی

بدون امتیاز 0 رای
3,420,000 تومان

دیپلم نوازندگی ساز جهانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

0
3,420,000 تومان

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
3,420,000 تومان

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

0
3,420,000 تومان

دیپلم آواز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
3,452,000 تومان

دیپلم آواز ایرانی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
3,452,000 تومان