آموزش تمپو

تمپو یکی از سازهای کوبه ای غیر ایرانی است که بیشتر مناسب ریتم های عربی است و اگر توسط مدرس حرفه ای اموزش داده شود بسیار جذاب و آینده دار است