آموزش سه تار

سه تار یکی از سازهای اصیل ایرانی است که صدای بسیار دلنشینی دارد و اگر توسط مدرسین حرفه ای آموزش داده شود آینده ای بسیار خوب و موفقی دارد.