آموزش عود

عود یکی از سازهای رایج خاورمیانه و کشورهای عربی و موسیقی ایران قدیم است، عود نوای بسیار دلنشین و جذابی دارد و اگر توسط مدرس حرفه ای آموزش داده شود بسیار آینده دار است.