آموزش قانون

ساز قانون از ساز های اصیل و کهن ایران است و صدای بسیار دلنشینی دارد و اگر توسط مدرس حرفه ای آموزش داده شود بسیار جذاب و آینده دار است.