آموزش موسیقی در سینما

  • آنالیز فرم موسیقی ایرانی و کلاسیک
  • تاریخ موسیقی ایران و جهان
  • آشنایی تخصصی با کلیه سازهای ایرانی و سازهای جهانی
  • ترتیب شنوایی (سلفژ)
  • هم نوازی (ارکستراسیون)
  • آواز گروهی و آهنگ سازی

تعداد جلسات: 54 جلسه 120 دقیقه ای