آموزش نقاشی خط

نقاشی خط، از هنرهای ارزشمند است که به خوشنویسان و خطاطان این اجازه که از دانش بصری خود استفاده کنند و با کمک رنگ ها و حرف های خوشنویسی، احساسات و اندیشه های خود را به مخاطبان منتقل می کند.