آموزش نویسندگی

نوشتن یعنی ماندگار شدن، دردوره آموزش نویسندگی می آموزیم چگونه با یادگیری مهارت نوشتن، چگونه ایده ها و دانسته های خود را به محتوایی ارزشمند تبدیل کنیم و به مخاطب و جامعه هدف منتقل کنیم.