آموزش ویولنسل

ویولنسل از سازهای زهی آرشه‌ای ویولن می‌باشد و صدایی بم و گیرا تولید می‌کند، بنابراین اگر ویولنسل توسط مدرس حرفه ای آموزش داده شود بسیار جذاب و‌ آینده دار است.