آموزش کارگردانی سینما و تلویزیون

کارگردان چهره ای شاخص و فردی مهم در عرصه فیلم سازی است که با گسترش سینما و توسعه فیلم سازی، حضور شخصی که بر کل فیلم نظارت داشته باشد و آن را از جهت فنی و هنری رهبری کند، بسیار نیاز است. مباحث آموزشی در این دوره آشنایی با تاریخ سینمای ایران و جهان، تحلیل فیلم، آشنایی با فیلم سازی و سبک های سینمایی، مستند سازی، اصول کارگردانی،تدوین و …، چگونگی جاگیری مقابل دوربین و آشنایی با میزان سن و …