کارگردانی نمایش و تئاتر

مهم‌ترین فرد در روند ساخت یک نمایش یا تئاتر کارگردان آن است، کارگردان شخصی است که وظیفه ایجاد هماهنگی بین تمام افراد گروه را بر عهده دارد، او مانند یک رهبر تمام عوامل را به بهترین شکل در کنار هم قرار می‌دهد تا بهترین بازدهی را داشته باشند با آموزش اصولی آموزش کارگردانی نمایش و تئاتر آینده ای درخشان برای خود رقم بزنید.