دیپلم چهره سازی

دیپلم چهره سازی (نقاشی) یکی از رشته های زیر شاخه هنر است و نقاشی یکی از اصیل ترین هنرهای اصیل است. در این رشته با اصول طراحی، مبانی هنرهای تجسمی، تاریخ هنر ایران و جهان آشنا می شوند.