مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : شیوا واحدی

مدرس : تنبک

متولد : 1379/2/21

تحصیلات : 

شروع فعالیت هنری:         شروع تدریس

اساتید

کتاب های آموزشی : 

مدرس تنبک خانم