موسسه مطبوعاتی و خبری

دفتر نمایندگی جذب آگهی های دولتی (ثبتی و دادگستری)

آگهی های تبلیغی و تجاری

نمایندگی رسمی:

روزنامه نصف جهان

روزنامه سیمای شهر

هفته نامه دیباگران