دیپلم گرافیک کامیپوتری

بدون امتیاز 0 رای
2,219,000 تومان

دیپلم گرافیک کامپیوتری معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم با کسب 5  مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی

0
2,219,000 تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز جهانی

بدون امتیاز 0 رای
2,219,000 تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز جهانی معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم با کسب 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی

0
2,219,000 تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
2,219,000 تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز ایرانی معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم با کسب 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی

0
2,219,000 تومان

دیپلم موسیقی آواز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
2,219,000 تومان

دیپلم موسیقی آواز ایرانی معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم با کسب 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی

0
2,219,000 تومان