آموزش تنبور

ساز تنبور یکی از ساز های کهن و مقدس عرفانی ایران است و به دلیل صدای دلنشین و زیبایی که دارد اگر توسط مدرس حرفه ای آموزش داده شود بسیار آینده دار است.