آموزش شاهنامه خوانی

شاهنامه خوانی به معنای با لحن شعر حماسی و مختص شاهنامه، شعرهای داخل این اثر را مطالعه کردن است. در شاهنامه، داستان‌های حماسی به شکل زیادی گنجانده شده‌اند و برای ایجاد تأثیر بیشتر بر شنونده، خواندن آن با لحنی حماسی و زیبا مورد توصیه قرار می‌گیرد.