آموزش کاخن

ساز کاخن با شکل ظاهری شبیه مکعب چوبی و توخالی است و در دسته سازهای کوبه ای قرار دارد و برای اجرای ریتم است و اگر توسط مدرس حرفه ای آموزش داده شود بسیار آینده دار و جذاب است.