دیپلم تذهیب و تشعیر

تذهیب را می توان مجموعه ای از نقش های بدیع و زیبا دانست که نقاشان و مذهبان برای هرچه زیبا‌تر کردن کتاب های مذهبی، عملی، فرهنگی، تاریخی، دیوان اشعار و قطعه های زیبای خط به کار می‌برند.