دیپلم سفالگری

سفالگری یک حرفه بسیار قدیمی است و بسیاری از افراد این حرفه را از بزرگان خود مانند نقاشی و مجسمه سازی یاد می گیرند. این حرفه بسیار جذاب در رشته های ادواری موسسه فرهنگ سازان معاصر ارائه می گردد.